Historik

Nordvik i historiskt perspektiv

Sommaren 1868 flyttade Hushållningssällskapet i Västernorrland sin lantbruksskola till Nordvik i Nora Socken.
Man var då både ägare och huvudman för en skola med ”mycket präktiga manngårdsbyggnader.” Nordvikskolan sägs vara Sveriges äldsta lantbruksskola som ännu är verksam med jordbruksutbildning på en och samma plats.

Med tiden förändrades förutsättningarna för flera av länets lantbruksskolor. Det uppstod ökade behov av drifts- och underhållsbidrag.
Hushållningssällskapet saknande ekonomiska möjligheter till detta.
Från och med 1 januari 1946 tog Landstinget i Västernorrland över både huvudmannaskap och äganderätt till länets alla lantbruksskolor.

År 1967 togs ett stort steg i Nordvikskolans utveckling.
Då flyttades trädgårdsundervisningen från trädgårdsskolan i Söråker, Timrå kommun till Nordvik.
Det var av både ekonomiska och pedagogiska skäl som Landstinget tog detta steg. Flera växthus, skolbyggnader och elevinternat byggdes.

År 1992 den 1 juli slogs Nordvikskolan och Skedomskolan i Sollefteå (skoglig utbildning) samman till en gemensam basenhet, Naturbruksgymnasiet Västernorrland.
Det 3-åriga naturbruksprogrammet startar med 48 elever på Nordvikskolan och 32 elever på Skedomskolan.
Båda skolenheterna hade även vuxenutbildning i olika omfattning
.För att förbättra konkurrenskraften på en alltmer krävande nationell arena satsar då Nordvikskolan på att utveckla omfattande ombyggnation av det tidigare svinhuset som istället blev djurvårdslokaler där bl.a. ett flertal arter kräldjur och andra exotiska djur huserar.

1 juli 2011 lämnade Landstinget ägandet och huvudmannaskapet för Nordvikskolan till Kramfors kommun och för Skedomskolan till Sollefteå kommun samtidigt som en gymnasiereform, Gy 11 trädde ikraft.

1 juli 2012 Hushållningssällskapet Västernorrland kunde efter några års planerande äntligen ta över Nordvikskolan som blev Nordvik Höga Kusten Kompetens AB.

1 januari 2016 Kramfors kommun blir huvudman för den gymnasiala utbildningsdelen och Naturbruksprogrammet blir lärlingsutbildning. Nordvik Höga Kusten kompetens AB står till förfogande med lärlingsplatser till naturbruksprogrammet.
Nordviks fastighetsbolag hyr ut boendet till ungdomar med lärlingsplats, vuxenstuderande och kursgäster.

20 augusti 2018 så ombildades Nordvik Höga Kusten Kompetens AB till Nordvik Utbildning AB.
Hushållningssällskapet Västernorrland driver fortfarande ungdomsutbildningen med Kramfors Kommun som huvudman.